OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych i wizerunku?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe i wizerunek, będzie Anna Słodkiewicz i/lub Radosław Słodkiewicz, działający jako wspólnicy FIT FOR FUN S.C. Anna Słodkiewicz Radosław Słodkiewicz, ul. Smardzewska 22/74, 60-161 Poznań

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek, będą zbierane i przetwarzane w programie do obsługi klubów fitness i przypisane do karnetu, jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (karnet upoważnia do przebywania na terenie klubu, korzystania z sali siłowni i sprzętu sportowego oraz zajęć fitness).

- weryfikacji Twojej tożsamości;

- obsługi roszczeń wynikających z zawartej umowy;

- zapewnienia ochrony Twoich żywotnych interesów, w szczególności bezpieczeństwa (w odniesieniu do monitoringu wizyjnego z siedzibie klubu sportowego Słodkiewicz Gym and Fitness).

Będziemy także przetwarzać także Twoje dane osobowe, które wynikają z regulacji dotyczących podatkowości i rachunkowości.

Czy podanie Twoich danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Ciebie następujących danych osobowych – imienia, nazwiska i wizerunku jest konieczne, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę. Jeśli nie podasz w/w danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usługi.

Realizacja Twoich praw w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku.

Działamy na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a w związku z tym w odniesieniu do Twoich danych osobowych i wizerunku realizujemy uprawnienia takie jak tj. prawo dostępu do danych i wizerunku, ich sprostowania oraz usunięcia Twoich danych i wizerunku, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i wizerunku. Każdy Twój wniosek zostanie rozpoznany przez Administratora, a o wyniku rozpoznania zostaniesz poinformowany Ty lub osoby trzecie w przypadkach prawem przewidzianych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

Kiedy możesz żądać sprostowania swoich danych osobowych i wizerunku?

Jeżeli zweryfikujesz, iż Twoje dane są nieprawdziwe, zawierają błąd lub są niekompletne.

Na jakiej podstawie możesz wnosić o usunięcie Twoich danych i wizerunku?

W sytuacji, w której Twoje dane osobowe i wizerunek nie są już niezbędne do celów, w których je zebrano, możesz zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Twoje uprawnienie odnosi się także do sytuacji niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych i wizerunku.

Twoje uprawnienie do ograniczenia przetwarzania danych i wizerunku.

Jeżeli stwierdzisz, iż przetwarzane przez nas dane i wizerunek są nieprawidłowe lub niezgodne z prawem, ograniczymy ich przetwarzanie (a nie wniesiesz o ich usunięcie). Tak samo uczynimy w sytuacji wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co do przetwarzania danych i wizerunku, na czas potrzebny nam na weryfikację, czy jest to prawnie uzasadnione

Ograniczenie przetwarzania danych i wizerunku  przez Administratora.

Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych i wizerunek, gdy Twoje dane nie będą mu już potrzebne, ale mogą zostać wykorzystane do dochodzenia roszczeń.  

Czy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych i wizerunku?

Masz prawo do powyższego, ze względu na szczególną sytuację, w której się znalazłeś.

Komu udostępnimy Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek podmiotom przetwarzającym, współpracującymi z nami na podstawie umów, wspierającym nas w świadczeniu usług, które wykonują usługi księgowe lub z branży IT (np. informatykom). Podmioty te są przez nas starannie dobierane i zobowiązane również, na podstawie umów szczególnych oraz przepisów bezwzględnie obowiązujących, do poszanowania przepisów o ochronie danych osobowych i wizerunek. Wskazujemy nadto, iż  wypełnieniu prawnego obowiązku, Twoje dane i wizerunek mogą zostać udostępnione organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe i wizerunek?

Twoje dane osobowe i wizerunek przetwarzane są przez czas obowiązywania łączącej nas umowy o świadczenie usług, a także po jej zakończeniu w celu dochodzenia roszczeń z niej wynikających, maksymalnie przez 10 lat od daty wykonania umowy.

Dane utrwalone na monitoringu obiektowym klubu przechowywane są przez miesiąc

Pamiętaj!

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU SŁODKIEWICZ GYM&FITNESS

 1. ZASADY KORZYSTANIA.
 2. Podstawą członkostwa w Klubie jest wykupienie karnetu
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karnet wstępu,

zwany w dalszej części Regulaminu Karnetem.

 1. Klubowicz przed zakupieniem karnetu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem,

dostępnym w Klubie.

 1. Karnet można nabyć tylko w Klubie.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, zobowiązana jest

posiadać pisemne zezwolenie opiekuna lub osoby prawnie odpowiedzialnej na korzystanie z usług

siłowni.

 1. Karnet wydany wystawiany jest imiennie bez możliwości odstąpienia osobie trzeciej( w celu weryfikacji,

zrobione zostaje również zdjęcie do karty osobowej klubowicza w programie komputerowym

obsługującym karnety, na które to zdjęcie klubowicz wyraża zgodę poprzez wykupienie karnetu)

Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych karnetów.

 1. Klub zastrzega sobie prawo do kontrolowania karnetów wraz z innym dokumentem ze zdjęciem,

potwierdzającym tożsamość osoby posługującej się karnetem.

 1. Klub zastrzega sobie możliwość odmowy udzielenia prawa wstępu na teren Klubu osobie, która nie

okaże karnetu bądź jeżeli dane widniejące na karnecie będą odmienne od danych znajdujących się na

dokumencie okazanym.

 1. Karnet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności po zgłoszeniu

zagubienia lub kradzieży w Klubie, za okazaniem dokumentu tożsamości.

 1. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Klubu musi spełnić następujące warunki:
 2. a) zapoznać się i zaakceptować warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie(wykupienie karnetu jest

równoznaczne z akceptacją Regulaminu obowiązującego w klubie Słodkiewicz gym&fitness) dodatkowo podpisać przedstawiony regulamin.

 1. b) Przez podpisanie regulaminu, klubowicz oświadcza, że jest w stanie psycho - fizycznym pozwalającym na korzystanie z usług świadczonych przez Klub Słodkiewicz Gym&Fitness (korzystanie z sali siłowni oraz zajęć fitness).
 2. c) Podpisanie przez klubowicza obowiązku informacyjnego o sposobie zbierania, przetwarzania i archiwizowania danych i wizerunku, przez administratora danych czyli Fit For Fun. s.c. Anna Słodkiewicz Radosław Słodkiewicz, który jest właścicielem Klubu Słodkiewicz Gym&Fitness. Przez podpisanie tego obowiązku klubowicz oświadcza, że zgadza się na warunki przestawione przez administratora w tym obowiązku.
 3. Regulamin Klubu Słodkiewicz Gym&Fitness oraz obowiązek informacyjny o sposobie zbierania i przetwarzania danych osobowych i wizerunku, o których mowa powyżej , muszą być podpisane w obecności właściciela lub pracownika klubu.
 4. Klubowiczami mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach

prowadzonych w Klubie.

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klubowicza wywołanego nadmiernymi

obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klubowicze zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju

ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

 1. Klubowicz korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu

żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu.

 1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na osobie i mieniu Klubowicza wyrządzoną

przez innych użytkowników Klubu – innych Klubowiczów bądź osoby trzecie znajdujące się na terenie

Klubu.

 1. Karnet może zostać zwrócony przez SŁODKIEWICZ GYM&FITNESS w trybie natychmiastowym, jeżeli

kontynuacja karnetu może zaszkodzić reputacji i interesom, w szczególności z powodu, agresywnego

lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia

społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

 1. PRZEPISY PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE
 2. Godziny otwarcia Klubu określone są na stronie internetowej www.slodkiewiczgym.pl
 3. SŁODKIEWICZ GYM&FITNESS zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia Klubu.
 4. Z usług Klubu, można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, określonych rodzajem zakupionego

karnetu, we wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach jego otwarcia, z dowolną częstotliwością i

dowolnie długo, z urządzeń które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych Klubowiczów.

 1. Właściciele Klubu mogą podjąć decyzję o zamknięciu Klubu, w niektóre święta kościelne, państwowe lub

lokalne. Klubowicze będą o tym poinformowani, poprzez wywieszenie stosownej informacji w

ogólnodostępnym miejscu w Klubie.

 1. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów

sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy

zamknięcie Klubu jest zaplanowane, włąściciele Klubu powiadomą o tym Klubowiczów z

wyprzedzeniem, umieszczając w siedzibie Klubu, w miejscu ogólnodostępnym stosowną informację na

ten temat.

 1. Rzeczy osobiste Klubowiczów powinny być przechowywane w szafkach udostępnionych przez Klub.

Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Klubowicza rzeczy.

 1. Rzeczy wartościowe Klubowicz winien złożyć w Recepcji Klubu w depozyt.
 2. Szafki odzieżowe w szatniach Klubu są zamykane kluczem wydawanym na podstawie okazania Karnetu.
 3. SŁODKIEWICZ GYM&FITNESS nie zwraca równowartości rzeczy pozostawionych przez Klubowiczów

szafkach.

 1. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Klubowicz zobowiązany jest korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i

w sposób wskazany przez personel Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji obsługi.

 1. Klubowicze ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na terenie

Klubu.

 1. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia.

Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej szafce, o której mowa powyżej.

 1. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje odpowiednie obuwie i ubiór

sportowy tzn. koszulka, spodenki lub spodnie dresowe oraz obuwie sportowe na zmianę.

 1. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu,

zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i

narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.

 1. Klubowicz zobowiązany jest do nienaruszenia spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym

Klubowiczom możliwości korzystania z usług Klubu.

 1. Klubowicz zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się na terenie Klubu.
 2. Klubowicz zobowiązany jest do używania własnego ręcznika na maszynach siłowych, używania

jednorazowych ręczników papierowych na maszynach cardio, odkładania sprzętu na wyznaczone

miejsce.

 1. Klubowicz zobowiązuje się do nie wnoszenia na sale ćwiczeń siłowych, aerobiku i innych pomieszczeń

szklanych i otwartych naczyń, oraz plecaków i toreb sportowych.

 1. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których

wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym osobom, lub mogłoby

doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla

bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.

 1. Zabrania się wprowadzania dzieci poniżej 16 roku życia na sale ćwiczeń.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu

w uwagi na konieczność oddania ich do serwisu celem przeprowadzenia niezbędnych napraw bądź

czynności konserwacyjnych.

 1. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobik oraz innych zajęć grupowych, jeżeli liczba

zainteresowanych nie będzie przekraczać trzech osób lub jeżeli nie z winy klubu instruktor nie pojawi się

na zajęciach.

 1. W odniesieniu do zajęć grupowych z instruktorem Klub zastrzega sobie prawo do wcześniejszego

dokonywania zapisu na takie zajęcia.

 1. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie przy barze Klubu.
 2. Klubowicz jest obowiązany opuścić pomieszczenia do ćwiczeń co najmniej na 15 minut przed

zamknięciem Klubu. Szatnie będą czynne do czasu zamknięcia Klubu.

III. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klubowiczów jest Fit For Fun s.c. Anna Słodkiewicz Radosław Słodkiewicz, która jest właścicielem Klubu Słodkiewicz Gym&Fitness. Kwestie związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych osobowych są regulowane pismem o obowiązku informacyjnym na temat zbierania przetwarzania i udostępniania danych oraz udostępniania wizerunku, przez administratora czyli Fit For Fun s.c. Anna Słodkiewicz Radosław Słodkiewicz i przedstawiona klubowiczowi przed przystąpieniem do umowy.
 2. Klubowiczowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania po wcześniejszym zgłoszeniu administratorowi danych.
 3. UWAGI
 4. W zakresie nieuregulowanymi niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu

Cywilnego.

 1. Spółka Fit For Fun s.c. Anna Słodkiewicz Radosław Słodkiewicz jest uprawniona do wprowadzania zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie

godzin otwarcia Klubu, zmiany świadczonych w obrębie Klubu usług oraz innych jego postanowień, na

co Klubowicz wyraża zgodę.

 1. Każdy z Klubowiczów jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia z naszej bazy, tym samym rezygnując z naszych usług.

Rozmowa z Radosławem Słodkiewiczem, właścicielem Słodkiewicz Gym&Fitness

Siłownia Słodkiewicz Gym&Fitness, której właścicielem jest polski kulturysta z wieloma sukcesami na swoim koncie, budzi spore zainteresowanie wśród entuzjastów i pasjonatów sportów siłowych. Na trening do Poznania przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Pierwsze odczucia po wejściu do klubu? Dumnie prezentujące się trofea oraz zdjęcia zawodników sceny kulturystycznej obudziły jeszcze silniejszą chęć poznania historii miejsca. Co ma w sobie niewielka siłownia zlokalizowana na poznańskim osiedlu? Na to oraz inne pytania poszukiwałam odpowiedzi podczas wizyty w klubie Radosława Słodkiewicza, który z przyjemnością zaprezentował swój „drugi dom” oraz opowiedział o prowadzonym biznesie. Czego więcej dowiedziałam się podczas wizyty? Być może jeszcze w tym roku będziemy świadkami otwarcia filii klubu Słodkiewicz Gym&Fitness…

Słodkiewicz Gym&Fitness to moja rodzina. Wszyscy współpracownicy to dobrzy znajomi i przyjaciele. Razem tworzymy świetną atmosferę, która powoduje, że czasami nie chce się wracać do własnego domu, bo tutaj jest sympatycznie i miło. Śmiało mogę powiedzieć, że to nie jest moje miejsce pracy, ale miejsce, w którym przyjemnie spędzam czas… jak w drugim domu.”

Radosław Słodkiewicz – związany ze sportem od najmłodszych lat. Na scenie kulturystycznej zadebiutował w 1992 roku, jako szesnastolatek. Od lat aktywny zawodnik. Kilkukrotnie występował na mistrzostwach Europy i Świata, na których zajmował wysokie pozycje. W ubiegłym roku, w wielu 41 lat wyszedł na scenę, zdobywając złoty medal. Od lat poświęca się trenowaniu ludzi oraz kształceniu instruktorów. Skromny, uśmiechnięty człowiek z mnóstwem pozytywnej energii. Słodkiewicz Gym&Fitness było marzeniem, które udało się zrealizować w 2013 roku.

Jaka jest misja Słodkiewicz Gym&Fitness?

Naszym celem jest przekonanie ludzi, że sprawność fizyczna i ładna sylwetka to bardzo realny cel, który można osiągnąć. Aktywność fizyczna i zdrowe żywienie to tryb życia dla każdego, który często opiera się na ciężkiej, pełnej poświeceń pracy, ale niesie za sobą wiele przyjemności, tj. rozwój osobisty poprzez kontakty w nowymi ludźmi. Trening ma dawać nie tylko zdrowie, ale także zadowolenie z efektów wizualnych. Chcemy pomóc wszystkim, w realizacji ich celów, ponieważ to sprawi, że będą szczęśliwsi.

Jaka jest Wasza historia? Jacy są Wasi Klienci?

Aranżacja Słodkiwiecz Gym & Fitness jest zgodna z moimi marzeniami, które udało się zrealizować kilka lat temu. Siłownia wyposażona jest w najwyższej i najlepszej klasy sprzęt marki Hammer Strength, który dobierałem pod kątem funkcjonalności, a nie mody. Hammer jest wyjątkowy, a ten kto na nim trenował, doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Myślę, że inwestycja trafiła w niewypełnioną lukę, którą dostrzegam na rynku. Są sieciówki, typowe fitness kluby, które odchodzą od sprzętu ciężkiego rezygnując z tej grupy trenujących – sam nie wiem dlaczego – i  są typowe siłownie. Myślę, że udało się nam trafić w środek. Jest miło, a sprzęt pozwala na trening, zarówno amatorom, jak i zawodowcom.

Początkowo byliśmy na Jeżycach, ale po półtora roku przenieśliśmy się na os. Piastowskie 25, czyli w miejsce, które z mojego punktu widzenia jest korzystniejsze. Wraz z nami przenieśli się nasi wierni Klienci. Wielu z nich jest z nami od samego początku. Tak, jak Hubert, który siedzi przy sąsiednim stoliku. To człowiek, który przez wszystkie szczeble kariery, począwszy od debiutów, po starty w mistrzostwach, cały czas trenował u nas.

Profil naszych Klientów jest zróżnicowany, ale są to ludzie nastawieni na konkretne cele. To nie tzw. „turyści”, którzy przychodzą na trening, aby siedzieć z nosem w telefonie, a ludzie, którzy mają sprecyzowany plan, są ambitni i chętni do pracy nad sobą. Atmosfera w klubie udziela się. Klienci widzą, że pozostali ciężko trenują i sami angażują się jeszcze mocniej. W Słodkiewicz Gym&Fitness naprawdę się trenuje, to prawdziwy trening.

Czym wyróżnia się Słodkiewicz Gym&Fitness spośród konkurencji?

Wyróżniamy się specyfiką klubu oraz świetną kadrą trenerską. Siłownie mające setki metrów kwadratowych nie dysponują taką różnorodnością maszyn, jak my. Umożliwiamy trening poszczególnych grup mięśniowych na wiele różnorodnych sposobów. Dysponujemy kilkoma różnymi maszynami przeznaczonymi do kształtowania danej grupy mięśniowej. Pasjonat będzie zadowolony. Pokazujemy, że trening to zabawa, z której możemy czerpać maksimum przyjemności, dzięki wplataniu właśnie tej wspomnianej różnorodności, która wcale nie nudzi się, a skłania do rozwoju. Nad treningiem czuwają najlepsi trenerzy. Kadra Słodkiewicz Gym&Fitness to ludzie z doświadczeniem, osoby, które mają styczność ze sportem – startowały albo aktywnie startują.

Jak Twoim okiem wygląda sytuacja na polskim rynku branży fitness? Upadek sieci Jatomi, problemy sieci My Gym…

Fitness w Polsce rozwija się i będzie się rozwijał. Kiedy przyjechałem do Poznania na studia, to nie mogłem znaleźć siłowni dla siebie. Teraz prawie na każdym rogu jest klub fitness. Czasami wydaję mi się, że jest ich trochę za dużo, bo ludzie zaczynają być zdezorientowani. Najbardziej nie podoba mi się to, co dzieje się w sieciówkach, szczególnie tych bezobsługowych, w których obserwuję, że ludzie po prostu niewiedzą, co ze sobą począć, ponieważ nie mają odpowiedniej opieki trenera. Reasumując, jeśli chodzi o kadrę i opiekę to jest ona zbyt mała i niedopracowana, a jeśli chodzi o miejsca do ćwiczeń to jest ich zdecydowanie za dużo. Z drugiej zaś strony konkurencja powoduje, że każdy walczy o Klienta i bardziej się stara, więc sami klienci powinni być zadowoleni.

W jaki sposób Twoim zdaniem skutecznie zarządzać biznesem fitness i jak przetrwać na rynku?

Znam kilka podobnych historii klubów, w których ktoś miał pieniądze, chciał zainwestować w swój pomysł, wybrał maszyny, które mu się spodobały i splajtował. Moim zdaniem najważniejsze jest, aby słuchać swoich klientów i wyjść naprzeciw ich oczekiwań. Należy trzymać cały czas wysoki poziom usług i pilnować biznesu.

Jakie sposoby na retencję ma Słodkiewicz Gym&Fitness?

Specjalnie nie szukamy klientów, ponieważ to oni nas znajdują. Na razie jest na tyle dobrze, że nie jesteśmy zmuszeni, aby pozyskiwać klientów. Powiem szczerze, że raz próbowaliśmy wprowadzać obniżki cen karnetów na wakacje, ale nie byłem zadowolony z klientów, którzy do nas przyszli. Mamy poziom i staramy się go trzymać – nie chcemy hałasu i chamstwa. Wydaje mi się, że cena karnetu jest czymś, co klasyfikuje odbiorców. U nas nie jest najdrożej, ale do sieciówek nie możemy porównywać się. Z drugiej strony kultura osobista, o którą tutaj dbamy jest przypilnowana.

Rekrutacja nie jest łatwym przedsięwzięciem. Jak wygląda rekrutacja w branży fitness? W jaki sposób dobierasz swoją kadrę instruktorską? Na co Ty zwracasz uwagę? Co jest dla Ciebie ważne?

Kadra Słodkiewicz Gym&Fitness praktycznie od lat jest w niezmiennym składzie. Tu nie ma ludzi przypadkowych, ich pasją jest trenowanie. Nawet na recepcję klubu nie mógłbym zatrudnić kogoś, kto trenuje raz lub dwa razy w tygodniu, a do treningów zmusza się. Znam instruktorów, którzy rezygnują z treningów siłowych, ponieważ uważają, że wystarczy im jedynie prowadzenie spinningu. To jest dla mnie niewyobrażalne. Jak, tak może być, że osoba, która trenuje ludzi sama nie ćwiczy? Każdy musi być przekonany, że to, co robi daje pozytywne efekty i kocha to, co robi. Jeśli, tak nie jest, to nie jest to dobra osoba do pracy.

Jakie plany na 2018 rok?

Intensywnie myślimy nad filią Słodkiewicz Gym&Fitness. Jesteśmy na etapie poszukiwania dobrej lokalizacji. Jest ciężko, bo ceny za czynsz są bardzo wysokie. Niech wszyscy będą czujni, bo możliwe, że jeszcze w tym roku powstanie Słodkiewicz Gym&Fitness II !

Jeśli chodzi o plany startów to czuje się spełniony, ale cały mnie to fascynuje i kręci, więc plany są, ale jeszcze niesprecyzowane. Obecnie jestem po zabiegu, więc powoli wchodzę na obroty, ale myślę, że od marca rozpocznę przygotowania pod kątem zawodów.

Dziękuję za rozmowę.

Magdalena Szmidt

 

 

 

BASIC JUMP

 

Jest to spokojniejsza wersja Power Jump...(TRAMPOLINY)

 

Trening na trampolinach to zajęcia typu fat - burning, czyli intensywnie redukujące tkankę tłuszczową. W rytmie dynamicznej, aktywizującej muzyki spalimy zbędne kalorie już po 20 minutach ćwiczeń. Podczas jednego treningu możemy spalić nawet do 600 kalorii. Program Power Jump jest tak opracowany, by modelować wszystkie newralgiczne punkty ciała wzmacniając biodra, uda, brzuch i pośladki.

 

 

 

 

 


 

 

 

Body Workout

czyli trening całego ciała jest dobry dla kobiet jak i mężczyzn w każdym wieku. To całościowy trening głównych grup mięśniowych obejmujący wszystko od prostych zestawów ćwiczeń do treningu obwodowego. A efekt to pięknie wymodelowane ciało.

 

FIT BALL


Trening wzmacniający z wykorzystaniem dużych piłek. To idealna alternatywa dla wszystkich osób chcących połączyć aktywny tryb życia ze świetną zabawą. Zajęcia o średniej intensywności, wymagające ciągłego napięcia mięśni głębokich tułowia.
Pozycje siedzące na piłce pozwalają odciążyć stawy nóg, między innymi biodrowe i kolanowe, ale także i skokowe.
Jest to bardzo bezpieczna lekcja, także dla osób po rehabilitacji, które mają słaby aparat więzadłowo-stawowy.
Dodatkowo rozciąganie na piłce rozluźnia napięcia w obrębie mięśni pleców i je relaksuje.
Zajęcia Fit Ball rozluźniają ciało, poprawiają kondycję ruchową i koordynację. Balansowanie na piłce wzmacnia mięśnie szkieletowe, które odpowiadają za prawidłową postawę człowieka, równocześnie balans zwiększa stabilność ciała, doskonali równowagę i kształtuje postawę.


 

 

 

Power Jump

jest idealną formą aktywności dla wszystkich, którzy od ćwiczeń oczkują maksymalnej efektywności. Trening na trampolinach to zajęcia typu fat - burning, czyli intensywnie redukujące tkankę tłuszczową. W rytmie dynamicznej, aktywizującej muzyki spalimy zbędne kalorie już po 20 minutach ćwiczeń. Podczas jednego treningu możemy spalić nawet do 600 kalorii. Program Power Jump jest tak opracowany, by modelować wszystkie newralgiczne punkty ciała wzmacniając biodra, uda, brzuch i pośladki.

 

 

 

 

 

JUMP AND SHAPE (TRAMPOLINY) 

Specjalnie opracowany system treningowy na trampolinach, składający się z czterech części: rozgrzewki, cardio, wzmacniania i rozciągania. Pomaga wzmacniać i kształtować sylwetkę przy jednoczesnym czerpaniu frajdy ze skakania. Jump i Shape to ćwiczenia wyjątkowo bezpieczne dla stawów i kręgosłupa, usprawniają krążenie i przemianę materii.


 

 

 

 

FAT BURNING


Ćwiczenia fat burning to skuteczny sposób na odchudzanie . Tylko poprzez wprowadzenie ćwiczeń zwiększających zapotrzebowanie energetyczne możliwe jest zmuszenie organizmu do wykorzystania rezerw.


 

 

 

Zumba

to inspirowana latynoskimi rytmami fuzja tańca i aerobiku. Jest innowacyjnym systemem fitness, który przez świetną zabawę kształtuje sylwetkę, dba o kondycję i wprawia w świetne samopoczucie.

 

 

 

 

 

TRENING FUNKCJONALNY

to nowoczesne podejście do treningu, którego podstawą są ćwiczenia wielostawowe. Czyli w treningu funkcjonalnym odchodzi się od ćwiczeń izolowanych, stosowanych w kulturystyce. Bardzo ważną rolę odgrywa funkcjonalność. Wykonywane ćwiczenia podczas treningu funkcjonalnego są bardzo podobne do ruchów codziennego życia. Podczas zajęć najczęściej wykorzystuje się ćwiczenia z własnym ciężarem ciała.


 

 

Trening obwodowy

to nowoczesne podejście do treningu, którego podstawą są ćwiczenia ogólnorozwojowe, podzielone na stacje. Treningi obwodowe należą do zajęć o dużej intensywności, ale również jest to klasa podczas, której pracuje się nad wszystkimi partiami mięśniowymi. Z uwagi na dość dużą intensywność i odpowiednie tempo pracy trening ten w szczególności polecamy osobom, które chciałby pozbyć się kilku zbędnych kilogramów. Trening obwodowy składa się z kilku stacji, na których uczestnicy wykonują poszczególne ćwiczenia w określonej kolejności i w określonym czasie. Na każdej stacji uczestnik spędza maksymalnie minutę, a pomiędzy stacjami ma około 10 sekund na przejście i odpoczynek.


 

TBC/ABT


TBC-Zajęcia typu dwa w jednym – łączą ćwiczenia aerobowe (przyśpieszające oddech i puls) ze wzmacniającymi. Są wykonywane do rytmicznej muzyki. Sekwencje ćwiczeń TBC wymyśla instruktor, który dba, by uruchomić zarówno górne, jak i dolne partie ciała. ABT-to proste i skuteczne ćwiczenia ujędrniające brzuch, pośladki i uda.


 

STRONG


Program STRONG by Zumba łączy w sobie wysokiej intensywności trening interwałowy z zsynchronizowaną muzyką i dużą dawką motywacji. Każde zajęcia pomagają Ci przekroczyć własne limity oraz osiągnąć swoje cele fitness dużo szybciej.


 

INTERWAŁ JUMP (MOCNE SPALANIE)


To trening na trampolinach o charakterze interwałowym. Zajęcia odbywają się przy dobrej muzyce, która zmotywuję was do mocnego wysiłku. Na trampolinach poprawimy dynamikę, koordynację i wydolność waszego organizmu. Podczas treningu udział biorą wszystkie mięsnie naszego aparatu ruchowego. Głównie nacisk wywieramy na nogi oraz brzuch.

 

500 kcal spalonych
1h = -500 kcal
Zacznij trening od wewnątrz, wzmocnij swój gorset mięśniowy.
Z nami osiągniesz swój cel.
Pomożemy zrealizować Ci cele, krok po kroku.


 

MODELOWANIE SYLWETKI/TABATA


Trening wzmacniający mięśnie głębokie odpowiedzialne za prawidłową postawę.
Ćwiczenia oparte na wzorcach ruchowych. Główne założenie ćwiczeń to wzmocnienie mięsni głębokich (core) i mięsni brzucha , ujędrnienie, ud oraz pośladków. plus Tabata czyli trening interwałowy. Przyspieszy wasz metabolizm i pomoże spalić tkankę tłuszczową. Po zajęciach poczujecie sie silniejszei pełne energii z uśmiechem na twarzy, a wasze ciała po systematycznych cwiczeniach staną sie smuklejsze.

Chcesz mieć piękne jędrne ciało - zacznij już dziś z nami .

Godziny Otwarcia Klubu,

 

NIE WIĄŻESZ SIĘ ŻADNYMI UMOWAMI!

CZYSTE ZASADY, BEZ UKRYTYCH ZOBOWIĄZAŃ.

KARNET JAKI CHCESZ

TRENUJESZ ILE CHCESZ.

SAM DECYDUJESZ  

CO I KIEDY CHCESZ ZROBIĆ.

ZAPRASZAMY!

SLODKIEWICZGYM.PL

Os. Piastowskie 25,
61-148 Poznań, Poland

+48 (0) 515-297-077
+48 (0) 500-733-440

slodkiewiczgy.pl

© 2017 slodkiewiczgym.pl. All Rights Reserved.